اتصال دو فلز همجنس با استفاده از نیروی اصطکاک


در این روش پس از چسباندن دو فلز به یکدیگر،با لغزش بسیار ریز،گرمای زیادی در نقطه اتصال ایجاد میشود که این امر اگر ادامه دار باشد،موجب ذوب و در نهایت اتصال دو فلز به یکدیگر میشود


۰ نظر