محو کردن زنان مدل در فشن شوی ایرانی!


این رویداد با استفاده از «واقعیت افزوده» یا  Augmented Reality با کمک یک شرکت خارجی ، ارائه گردید.


۰ نظر