بازیافت لجن های نفتی برای اولین بار در دنیا


برای اولین بار در دنیا لجن های نفتی در کرمانشاه بازیافت می شوند


۰ نظر