باران مصنوعی چگونه تولید می‌شود؟


نخستین بار در سال ۱۹۴۶، زمانی که خشکسالی آمریکا را فرا گرفته بود، آزمایشی برای تولید باران مصنوعی در نیویورک انجام شد. این کار از راه بارورسازی ابرها انجام گرفت که عبارت بود از پاشیدن ذرات و عناصر ریز و غبارگونه در میان ابرهای موجود در ارتفاع ۲ تا ۴ هزار متری.


۰ نظر