کاربرد زیست بانک های یاخته های سرطانی در مطالعات پزشکی


روشی جدید که توسط محققان زیست شناس و در مطالعات مربوط به سرطان مورد استفاده قرار میگیرد


۰ نظر