اختراع جالب چینی ها برای دوربرگردان!


دوربرگردان ستونی برای برگرداندن ماشین‌های نظامی درجا که توسط چینی‌ها ابداع شده!


۰ نظر