حرکت بی نظیر مهندسین چینی در جا به جایی ترمینال


مهندسان چینی در حرکتی بی نظیر یک ترمینال اتوبوس رانی ۳۰ هزار تنی را در عرض ۴۰ روز جابجا کردند


۰ نظر