فروشگاه نی نی جور

ستاره شناسان در زمان كسوف، مكان ستاره های پشت خورشید را رصد كردند و متوجه شدند كه انحراف نور آنها با آنچه در نسبیت عام پیش بینی شده بود، همخوانی دارد و این بزرگترین پیروزی برای انیشتین و نظریه وی بود.