فروشگاه نی نی جور
خبریحملهعاشوراتعزیه

طی روزهای گذشته ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می‌شد که نشان دهنده عصبانیت فردی بود که در نقش شمر در میدان تعزیه یکی از روستاهای شهرستان میناب به عزاداران حمله ور می‌شود، شاهدان عینی میگویند که توهین مردم به شمر این تعزیه خوان را عصبانی کرده بود، وی در بازداشت به سر میبرد