اعتراض جالب مجری به آلودگی هوای خوزستان در پخش زنده


مجری شبکه خوزستان برای اعتراض به وضعیت هوای استان، دست به اقدام جالب زد.


۰ نظر