حضور یک فرد ١٠٥ ساله در انتخابات!


شهروندی 105 ساله با حضور در انتخابات صحنه ای جذاب و حماسی را رقم زد.


۰ نظر