آغاز نشدن رای گیری در یکی از شعبه های شیراز تا اول ظهر!


در یکی از شعب شهر شیراز طبق آخرین اخبار تا ساعت 11.45 صبح رای گیری آغاز نشده بود!


۰ نظر