عدم توانمندی گزینه های تصدی شهرداری از زبان مشاور قالیباف


نظر مشاور قالیباف درباره گزینه های تصدی شهرداری تهران


۰ نظر