تنبیه وحشیانه دانش آموزان توسط مدیر مدرسه


مدیر یک مدرسه در هند، به طرز وحشیانه ای، به بهانه های مختلف به تنبیه دانش آموزان می پردازد.

۰ نظر