پیرزنی که مامور برق را هنگام قطع کردن برق خانه اش کتک زد!


مامور اداره برق ظاهرا رفته برق خانه اين پيرزن را به دلیل بدهی متعدد قطع كنه، خانم هم با چوب افتاده دنبال مامور 


۰ نظر