واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم افغانستان


گزارش 20:30 از واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم «میرزااولنگ» افغانستان


۰ نظر