بی توجهی نمایندگان به تذکرات مدرسه ای لاریجانی!


تذکر مدرسه ای لاریجانی به نمایندگان برای نشستن بر روی صندلی هایشان و بی توجهی آنها


۰ نظر