رشید پور : دولت یازدهم از مردم نمره قبولی گرفت


نتایج نظرسنجی از مردم در برنامه حالا خورشید ، کابینه دولت یازدهم از مردم نمره قبولی گرفت 


۰ نظر