نجات یک نوجوان از خودکشی در بزرگراه


یک موتور سوار، نوجوانی که قصد خودکشی در بزرگراهی در روسیه را داشت نجات داد


۰ نظر