انگار نه انگار!مصرف مواد مخدر پس از دستگیری


معتادی که پس از دستگیری هم آخرین وعده مواد خود را می کشد و تمام!


۰ نظر