صحبت های شفاف درباره چالش های صنعت خودرو در ایران


مشکلات وچالش های صنعنت خودرو سازی ایران از زبان دکتر شجاعی فرد، از اساتید دانشگاه علم و صنعت


۰ نظر