برخورد نامناسب ماموران فرودگاه نجف با زائرین اربعین


یکی از خبرنگاران حاضر در نجف از اوضاع این فرودگاه و شرایط برخورد با زائرین گفت...


۰ نظر