علت خارج از دسترس شدن سایت مرکز لرزه نگاری


پاسخ رئیس مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک درخصوص از دسترس خارج شدن سایت این سازمان.


۰ نظر