جمع آوری کمکهای مردم تهران برای ارسال به مناطق زلزله زده


مردم تهران در حال جمع آوری و بسته بندی کمک های خود برای مناطق زلزله هستند.


۰ نظر