روایت یک مجروح زلزله از اوج بی برنامگی و به هم ریختگی اوضاع!


اوضاع آنطور که رسانه ها می گویند نیست..دو روز است که حتی غذا هم به او نرسیده است...


۰ نظر