قاضی زاده هاشمی و درخواست برخورد با مسئله خجالت آور در کرمانشاه


نکته ای که وزیر بهداشت آن را خجالت آور دانست و دستگاه قضائی را به برخورد جدی با آن فراخواند


۰ نظر