سودجویی جدید با سوء استفاده از شرایط بحرانی و زلزله!


برخی از سودجویی های عجیب حتی در این شرایط هم دست بردار نیستند...


۰ نظر