اعتصاب کاميونداران معدن انگوران زنجان


اعتصاب کاميونداران معدن انگوران صبح امروز در  اتوبان 22 بهمن زنجان 


۰ نظر