حمایت شهردار تهران از حذف آرم و کارت طرح ترافیک


شهردار تهران هم از پيشنهاد معاونش درباره حذف آرم و کارت طرح ترافيک حمايت کرد


۰ نظر