جنگ آرد و تخم مرغی در اسپانیا!!


مراسم جالب جنگ مردم با یکدیگر بوسیله آرد و تخم مرغ در آلیکانته اسپانیا.


۰ نظر