شرایطی که باید تلگرام رعایت کند


شرایطی برای تلگرام از زبان عضو شورای عالی مجازی کشور که باید رعایت شود


۰ نظر