بررسی نظرسنجی دانشگاه مریلند آمریکا از ایرانیان


در این نظرسنجی که بعد از اغتشاشات اخیر توسط دانشگاه مریلند آمریکا صورت گرفته، اکثریت مردم نظرشان بر ادامه فعالیت صنعت موشکی ایران و گسترش حضور منطقه ای ایران است و البته ناراضی از وضعیت اقتصادی کشور


۰ نظر