سامانه ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی در فرودگاه امام خمینی


سامانه هوشمند ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی در فرودگاه امام خمینی را اندازی شد.


۰ نظر