توهين به مرحوم هاشمی رفسنجانی در مراسم بنياد شهيد!؟


تقلید صدا و توهین به مرحوم هاشمی رفسنجانی در مراسم بنیاد شهید


۰ نظر