دارایی سرسام آور برخی مسئولین از کجاست؟!


مسئولان از کجا آورده‌اند؟ آیا این پرسش مردم، پاسخی خواهد داشت؟


۰ نظر