تحویل مسکن توسط شهردار ارومیه به خانواده معلول


تحویل مسکن خریداری شده توسط شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر ارومیه به خانواده معلول


۰ نظر