کار عجیب زمین خواران برای خشک کردن درختان!!


در شهرک ژاندارمری منطقه 2 تهران زمین خوارارن برای خشک کردن درختان از وایتکس استفاده کردند.


۰ نظر