کنایه طنزآمیز مهران مدیری به طرح مدیریت زلزله وزیرکشور


کنایه طنز مهران مدیری به مدیریت بحران زلزله رحمانی فضلی در کشور


۰ نظر