حمله داعش به میراث فرهنگی کشور؟!


کارخانه سیمان ری که در سریال پایتخت ویران شد قرار بود ثبت میراث فرهنگی شود


۰ نظر