دویست هزار تن هندوانه در معرض نابودی!


دویست هزار تن هندوانه در استان سیستان و بلوچستان به علت نبود وسایل نقلیه کافی برای انتقال آن ها در معرض نابودی قرار گرفته اند.


۰ نظر