زندگی در چادر با گذشت ۵ ماه از زلزله کرمانشاه؟!


بانوی کرمانشاهی: باگذشت ۵ ماه از زلزله هنوز درچادر زندگی میکنیم!


۰ نظر