اولین تصاویر منتشر شده از کشتی سانچی در اعماق دریا


اولین تصاویر از نفت کش سانچی در اعماق دریای چین شرقی.


۰ نظر