نواختن ساز افغانی توسط رزمندگان فاطمیون


نواختن ساز دمبور توسط رزمندگان افغانستانی مدافعان حرم منسوب به تیپ فاطمیون


۰ نظر