حکم نهایی متهمان داعشی حمله به مجلس و حرم امام خمینی


حکم نهایی متهمان داعشی حمله به مجلس و حرم امام خمینی پس از هفت جلسه برگزاری دادگاه


۰ نظر