چرایی اعتراضات اخیر در کازرون


در چند روز اخیر اعتراضات مردمی در کازرون رخ داده است


۰ نظر