اعتصاب کامیون داران به کجا رسید


نتایج جلسه وزیر کار با نمایندگان اتحادیه کامیون داران


۰ نظر