دادستان تهران: هواپیمایی ایران رضایت بخش نیست


انتقاد دادستان از هواپیمایی: تأخیرها بدون توجیه است.


۰ نظر