لحظه تسلیم شدن شکارچی در برابر طبیعت


شکارچی زبردست لر برای خدمت به محیط زیست، اسلحه خود را تقدیم محیط بان کرد و شکار کردن را کنار گذاشت.


۰ نظر