کنایه طنز یک نقاشی جالب به مجری رادیویی معروف!


شوخی کاربران مجازی با مجری معروف رادیو که گفته بود مدیریت ارز را به بهشت زهرا بدهید تا سامان یابد!


۰ نظر