محل تفریح آقازاده ها در کاخ سابق شاه!


محل تفریح آقازاده‌ها در کاخ سابق شاه در سد لتیان که با عنوان "منطقه نظامی" و "خطر انفجار مین" از مردم مخفی نگه داشته شده!


۰ نظر